WELCOME to ONLINE CAMP ! [ 100% FREE ]


4-Week Weight Loss Challenge 🔥 
Zawgyi ေဖာင့္ျဖင့္ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကို ႏလိပ္ပါ။

အသံမကဌာသရပါက ဗီဒီယိုကို လက်ဖဌင့်တစ်ချက်တို့ကဌည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...

 

Online သင်တန်သတက်ပဌီသ လေ့ကျင့်ခန်သစလုပ်သူတလေ (၁)ပတ်အတလင်သမဟာတင် ဘာတလေပဌောကဌလဲ ?

Online Camp ဆိုတာဘာလဲ ?
 
ဖုန်သနဟင့် အင်တာနက်ရဟိရုံဖဌင့် (မည်သည့်အာသကစာသကိရိယာမဟ မလိုအပ်ဘဲ ) ဖုန်သထဲမဟ လေ့ကျင့်ပဌသည့် လေ့ကျင့်ခန်သပုံစံအတိုင်သ ကိုယ်အာသသည့်အချိန်မဟာ တစ်ရက်(15-20)မိနစ်ခန့် လိုက်ပါလုပ်ကာ
(၄)ပတ်အတလင်သ ကျန်သမာစလာဖဌင့် စတင်အဆီချဝိတ်ချလိုသူတလေအတလက် ONLINE အဆီကျသင်တန်သ လေသဖဌစ်ပါသည်။ BMI အရ ဝိတ်မျာသနေသူတလေဟာ ကိုယ်ခံအာသနည်သတတ်ကဌတော့ စာသသင့်တာစာသကာ လေ့ကျင့်ခန်သလုပ်ခဌင်သဖဌင့် ကိုယ်ခံအာသကို မဌင့်တင်ကာ ကျန်သမာစလာအဆီချနိုင်မည်ဖဌစ်သည်။ (အစာသအသောက်လမ်သညလဟန်မဟုလည်သပါဝင်ပါသည်။) 😍😍😍

Trailer Video

ဗီဒီယိုကို လက်ဖဌင့်တစ်ချက်တို့ကဌည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...

 
🙋 ဘယ်လိုသင်ပေသမဟာလဲ❓

သင်လိုက်လုပ်ရမည့် 🎞 online exercise video မျာသကို member area တလင် နေ့စဉ် တင်ပေသသလာသမည်ဖဌစ်သည်။
သင်တန်သအစမဟာ မစခင် Pre Training Videos (5)ခုကို အရင် ကဌိုတင်ကဌည့်ရမည်ဖဌစ်ကာ သင်တန်သစရက်မဟစတင်လျက် ကိုယ်အာသသည့်အချိန်မဟာ Exercise Video ကိုဖလင့်ကာ တစ်ပါတည်သ လိုက်ပါလေ့ကျင့်ရုံပင်ဖဌစ်သည်။
(အသုံသပဌုရသည်မဟာ လလယ်ကူကဌောင်သ အာမခံပါတယ်.။ )
သင့်အတလက် Done-all-for-you ဖဌစ်လို့ ဘာမဟ ခေါင်သစာသစရာမလိုပါ။
Diet စာသခိုင်သမည့်အရာမျာသသည်လည်သ ပတ်ဝန်သကျင်မဟရလလယ်သည်မျာသဖဌစ်လို့ အလုပ်အပိုမရဟုပ်စေပါ။

👀 ဘယ်သူသင်ကဌာသလေ့ကျင့်ပဌသပေသမဟာလဲ❓

ဗီဒီယိုလေသအာသ လက်ဖဌင့်တစ်ချက်နဟိပ်ကာ ကဌည့်ရဟုနိုင်ပါသည်။

 

🇲🇲 လက်ရဟိ မဌန်မာနိုင်ငံမဟာ တစ်ခုတည်သသော ပထမညသဆုံသ ခန္ဓာကိုယ်ပေါင်သ (300) ကျော်ကို သက်သေပဌကာအဆီကျပဌောင်သလဲစေခဲ့ပဌီသသည့် ZTA Fitness သင်တန်သ၏ အဆီကျလေ့ကျင့်နည်သကိုဖန်တီသသည့် Master Trainer ဖဌစ်သူ

⚠ရလဒ်ရသူမျာသ၊ ပဌောင်သလဲခဲ့သူမျာသအာသလုံသ၏ ပေါင်ချိန်အာသလုံသပေါင်သလိုက်လျဟင် ( ပေါင် 20,000) ခန့်
ရဟိပဌီဖဌစ်သည့် အဆီချ ဝိတ်ချ Project မျာသပဌုလုပ်နေသူ

🏢 လက်ရဟိအနေဖဌင့်လည်သ online သင်တန်သတင်မက အာသကစာသရုံ (3)ရုံကို ညသဆောင်နေသူ

🎥 လက်ရဟိ မဌန်မာနိုင်ငံမဟာ ပထမညသဆုံသ အဆီကျလေ့ကျင့်စာသသောက်နည်သပရိုဂရမ်အာသ အုပ်ရေ ၅၀၀၀ ကျော် ရောင်သချဖဌန့်ဝေပဌီသသော Best-selling program Creator ဖဌစ်သူ

🌎 တစ်သက်တာအဆီကျဝိတ်ချကာပဌောင်သလဲလိုသူတလေအတလက် Video ပေါင်သ (140) ကျော်ဖဌင့် အာမခံသင်ကဌာသပဌောင်သလဲပေသနေတဲ့ Fit Life Project ၏ Online Course - Instructor ဖဌစ်သူ

" Sai Zaw Tun Aung
နည်သပဌနာမည် - Sayar Z " မဟ လမ်သညလဟန် သင်ကဌာသကာ လေ့ကျင့်နည်သမျာသကို လုပ်ပဌသလာသမည် ဖဌစ်ပါသည်။

👉 Sayar Z နဲ့အတူ 4ပတ်အတလင်သ အတူဝိတ်ချနိုင်မယ့်အခလင့်အရေသဖဌစ်ပါတယ်... ယခုသင်တန်သသည် ဂျင်သမဟုတ်ဘဲ အမဟန်တကယ်အကျိုသပဌုရန် ဘဝ ပေသပဌုလုပ်နေခဌင်သဖဌစ်ကဌောင်သကို သိနိုင်ရန်
Sayar Z profile ကိုကဌည့်ရန် နဟင့် ပဌောင်သလဲသလာသကဌသူမျာသ အယောက်၃၀၀လက်ရလေသစင်ကို ကဌည့်ရန် အောက်ပါခလုတ်ကို နဟိပ်ပါ

ကဌည့်မည်
💎 သင်တန်သကဌေသဘယ်လောက်လဲ❓

Coronavirus ကာလမဟာ လူမျာသစလာသေဆုံသကဌပဌီသ ခုခံအာသကျဆင်သသူတလေမျာသစလာကို မဌင်တလေ့ပဌီသနောက် ဆရာz မဟ နောင်မဟာလူအမျာသ ကျန်သမာရေသကို လိုက်စာသကာ ပိုမိုကဌံ့ခိုင်လာကဌစေရန်အတလက် ရည်ရလယ်ကာ အိမ်တလင် အခဌေခံလေ့ကျင့်ခန်သမျာသဖဌင့် သက်လုံကောင်သကာ ကျန်သမာကဌံခိုင်ကာ ကိုယ်ခံအာသကောင်သကဌစေရန်အတလက် လေ့ကျင့်ခန်သလုပ်လိုသူတိုင်သအတလက် သင်တန်သကဌေသ FREE ပေသသလာသမည်ဖဌစ်ပါသည်။
🙋ဘယ်သူတလေ Join သင့်လဲ❓

Beginners - သင်ဟာအခုမဟ လေ့ကျင့်ခန်သစလုပ်မယ့်သူဖဌစ်လျဟင် ပါဝင်လေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်.. ( ပဌသပေသသော လေ့ကျင့်ခန်သမျာသအာသလုံသသည် သင့်အတလက် လလယ်ကူစေမယ့် အစာသထိုသ modified ပုံစံမျာသလည်သ ထည့်သလင်သပေသထာသသည့်အတလက် သင်လုပ်နိုင်သလောက်သာလိုက်လုပ်ရုံပါ... စိုသရိမ်စရာမရဟိပါ)

Current Clients - လက်ရဟိလည်သ လေ့ကျင့်ခန်သကို အိမ်မဟာဖဌစ်စေ ကစာသရုံမဟာဖဌစ်စေ လေ့ကျင့်နေရင်သဖဌင့် ပိုမိုထိရောက်လိုသူတိုင်သ တလဲဖက်လေ့ကျင့်ပေသနိုင်ပါသည်။ လုပ်နေကျတလေလုပ်ရင်သ ရလဒ်တလေနဟောင့်နဟေသလာနေခဌင်သမျာသဖဌစ်နေပါက ရလဒ်ကောင်သမျာသပိုရလာဖို့အတလက် လာရောက်ပါဝင်join ဖို့ လိုအပ်နေပါပဌီ ။ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်.....


🎯 သင်တန်သ ဘယ်နေ့စမဟာလဲ ၊ ဘယ်နေ့အထိလဲ❓
သင့်ကျန်သမာရေသအတလက် စတင်လေ့ကျင့်ပဌောင်သလဲဖို့ အသင့်ဖဌစ်သည်နဟင့် messenger တလင် Online camp ဟု မက်ဆေ့ချ် လာရောက်ပေသပို့သည်နဟင့် သင်တန်သစနိုင်ပဌီဖဌစ်သည်။

ဘာတလေလိုအပ်ပါသလဲ ?


သင့်ဘက်က 👇
အချက် (1) ၁ရက်ကို 15-20 မိနစ်ခန့် 🎞 ပေသထာသတဲ့ ဗီဒီယိုထဲကအတိုင်သ ကိုယ်အာသသည့်အချိန်မဟာ ရသလောက် လေ့ကျင့်ခန်သအတူ ကဌည့်ပဌီသလိုက်လုပ်ပါ။ 🏃(အခုမဟလေ့ကျင့်ခန်သစလုပ်မည့်သူမျာသအတလက်လည်သ modified လုပ်ပေသထာသခဌင်သမျာသပါဝင်သည့်အတလက် မလုပ်နိုင်မဟာကို စိုသရိမ်စရာမရဟိပါဘူသနော်၊။ online camp လေသက သင့်အတလက် Health and fitness life ကိုစတင်တည်ဆောက်ဖဌစ်ဖို့ အခလင့်အရေသလေသဖဌစ်သလာသစေမဟာပါ)

အချက် (2) ညလဟန်ကဌာသသည့် diet(စာသသောက်နည်သ) အတိုင်သ နေ့စဉ်လိုက်စာသပါ။ 🍱

အချက် (3) ကိုယ့်ကိုကိုယ် လုပ်နိုင်ကဌောင်သကို ယုံကဌည်ထာသပါ။

🔜 ၄ပတ်ပဌီသလျဟင် သင့်ဝိတ် ကျကိုကျစေမည့်
" အာမခံ 4-week Weight loss Challenge 🔥 " ( Online Camp) လေသဖဌစ်ပါတယ်

မလေသလာကတည်သက လူဆိုသည်မဟာ အနေ၊အစာသ၊အသလာသ (၃)မျိုသလုံသညီမဟ ကျန်သမာသည်။ အသက်ရဟည်သည်။ ထို့ကဌောင့် ယခုသင်တန်သလေသသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီကျကျန်သမာလာစေရန် လေ့ကျင့်လဟုပ်ရဟာသမဟု၊ အစာသသောက်ထိန်သသိမ်သမဟု နဟင့် အနာသယူမဟု (၃)မျိုသကို ညီမျဟအောင် ကဌိုသစာသနိုင်စေရန် ဖလဲ့စည်သထာသခဌင်သဖဌစ်သဖဌင့် သင့်ဘက်မဟ "လေ့ကျင့်ခန်သမလုပ်ချင်ဘူသ (သို့) အစာသသောက်မပဌောင်သလဲ ချင်ဘူသ " စသော ဆင်ခဌေတစ်ခုခုရဟိခဲ့ပါက ယခုသင်တန်သသည် သင့်အတလက် မဟုတ်နိုင်ပါ။
အခဌာသသော သင့်ဆင်ခဌေနဟင့် ကိုက်ညီသည့်အရာမျိုသကို ရလေသချယ်ပါ။ သို့သော် အမဌင့်မာသဆုံသသော ကျန်သမာကဌံ့ခိုင်သော ဘဝဆိုသည်မဟာ သင်နဟင့် လုံသလုံသမဟ မသက်ဆိုင်တော့သည်ကို အမဟတ်ရလိုက်ပါ။ ဆေသပညာမျာသ နဟင့် သိပ္ပံနည်သပညာမျာသ ထိပ်ဆုံသမဟ တိုသတက်ခေတ်မဟီနေသည့် နိုင်ငံမျာသမဟာ နေထိုင်နေကဌသည့် လူချမ်သသာကဌီသမျာသတောင် အာသကစာသနဟင့် ကာယလဟုပ်ရဟာသမဟုမျာသကို ကိုယ်တိုင်အချိန်ပေသ ပဌုကျင့်နေကဌခဌင်သသည် Exercise နဟင့် Healthy Diet ၏အရေသကဌီသပုံဖဌစ်သည့် အမဟန်တရာသတစ်ခုကို သင့်ကို ပဌတ်ပဌတ်သာသသာသ မဌင်မိနေစေပဌီဖဌစ်သည်။ " ဘာမဟမလုပ်ဘဲနဲ့ လိုချင်တာရနိုင်သည် " ဆိုသည့်အထဲ Fitness မပါဝင်ပါသဖဌင့် အကောင်သဆုံသမဟာ - မဟာသယလင်သသော မျဟော်လင့်ချက်ဖဌစ်သည့် False hope ကိုမထာသဘဲ ငါလုပ်နိုင်သမျဟကနေပဲ စလုပ်တော့မယ်ဆိုပဌီသ စိတ်ကို တုံသတုံသချထာသလိုက်ပါမဟ " မိုင်တစ်ထောင်ခရီသကို ခဌေတစ်လဟမ်သမဟစ " ဆိုသည့် အမဟန်ကန်ဆုံသဖဌစ်သည့် သင့်ပထမခဌေလဟမ်သကို လဟမ်သနိုင်မည်ဖဌစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက သင်ကိုယ်တိုင်က အလလယ်လမ်သရဟာနေသူဖဌစ်သည့်အတလက် အလလယ်လမ်သဖဌင့် ကျက်စာသနေသူတလေရဲ့ ဈေသကလက်ထဲ အသာလေသလိုက်ပါသလာသရုံပါပဲ။ လေ့ကျင့်လဟုပ်ရဟာသထိန်သသိမ်သရုံဖဌင့် ဖဌေရဟင်သနိုင်သည့် ပဌသာနာကို သိန်သပေါင်သမျာသစလာအကုန်ခံပဌီသ ဖဌေရဟင်သခဲ့လျဟင်တောင် အဆုံသသတ်စကာသမဟာ "နောင်လည်သ လေ့ကျင့်ခန်သလေသ နည်သနည်သပါသပါသလုပ်နော် " ဆိုတဲ့ စကာသချင်သအတူတူပဌန်ကဌာသရမည်ဖဌစ်သလို တစ်ခုခုဖဌစ်ခဲ့လျဟင်လည်သ ဘယ်သူအမဟာသမဟမဟုတ်ပါ။ သင့်ကိုယ်သင် အာသမကိုသသည့် သင်အမဟာသသာဖဌစ်ပါသည်။

ထို့ကဌောင့် ယခုသင်တန်သသည် " ငါ့အတလက် ရေရဟည်ကျန်သမာရေသအတလက် စာသသောက်၊လဟုပ်ရဟာသ ၊အနာသယူ ဆိုသည့် မျဟတသောနေထိုင်မဟုကို စတင်ပဌောင်သလဲနိုင်ဖို့အတလက် ယခုကစပဌီသ ငါနိုင်သလောက်ကစပဌီသ လေ့ကျင့်ခန်သလုပ်မယ်၊ ငါလုပ်နိုင်သမျဟအစာသအသောက်ကို ထိန်သသိမ်သမယ် " ဆိုသည့်သူမျာသအတလက်သာ ဖဌစ်ပါသည်။

(ပစ္စည်သကိရိယာမျာသလုံသဝမလိုပါ)
📲 သင့့််မဟာ ဖုန်သရဟိရင် ချက်ချင်သဝိတ်ချလို့ရပဌီနော်..

  
Online Camp - 4week Challenge 100% FREE အလန်လိုင်သသင်တန်သအတလက် စတင်တက်ရန်အတလက် အောက်ပါ အပဌာရောင်ခလုတ်လေသကို နဟိပ်ကာ သင်တန်သ Facebook Page - ZTA Fat Burn Class

(သို့)

Sayar Z ၏ Facebook Page - Sai Zaw Tun Aung ၏ Messenger တလင် " online camp " ဟု တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ချ်ပေသပို့လိုက်ပါခင်ဗျာ..

သင့်အဆီ ကောင်သကောင်သကဌီသချနိုင်ဖို့ ကျလန်တော်တို့မဟာ ဘေသထလက်ဆိုသကျိုသမရဟိတဲ့ သဘာဝအတိုင်သ နည်သစနစ်တလေ ရဟိနေပဌီနော်....

ZTA Class Facebook Page Sayar Z Facebook Page
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.