ဝိတ်ချိန်လွန်းတာလည်း Psycho တစ်ခုပါ...

fitness Apr 06, 2020
 

Please Watch the Video !

⁽ ᵁⁿᶦᶜᵒᵈᵉ ⁾
ဝိတအချိနလွနရင ကိုယကိုကိုယ စိတအနှောကအယှကပေးရာကျတယ။
ကိုယကိုကိုယ မကျနိုငကြောငးကိုယကိုကိုယ ပြောမိနေစေတယ။
သကသေရှာရာရောကတယ။
ကိုယလုပစရာရှိတာ ဆကလုပဖိုအာရုံစိုကပါ။ ရလဒက သူဘာသာသူ ရောကလာလိမမယ။

#Fitness_tips_by_SayarZ
#You_are_Just_one_video_away_to_get_Fit
#Fit_Life_Project⁽ ᶻᵃʷᵍʸᶦ ⁾
ဝိတအခိနလြနရင ကိုယကိုကိုယ စိတအေွာကအယွကေပးရာကတယ။
ကိုယကိုကိုယ မကိုငေၾကာငးကိုယကိုကိုယ ေျပာမိေနေစတယ။ သကေသရွာရာေရာကတယ။
ကိုယလုပစရာရွိတာ ဆကလုပဖိုအာရုံစိုကပါ။ ရလဒက သူဘာသာသူ ေရာကလာလိမမယ။

#Fitness_tips_by_SayarZ
#You_are_Just_one_video_away_to_get_Fit
#Fit_Life_Project

 

Continue Reading...

ဝိတ်ကျဖို့ အစားအလွန်လျော့ / ဆေးအလွန်သောက်နေပါသလား ?

fitness Apr 01, 2020
 

 Please Watch the Video !

⁽ ᵁⁿᶦᶜᵒᵈᵉ ⁾
သငအသက နှစ ထိ နေရမယဆိုရင
ဒီဘဝမှာ သငအသကရှငချိန (60 နှစ * 12 လ) လပေါငး (720) ရှိပါသည။

အစားအလွနလျော ဆေးအလွနသောကပြီး 10 လလောက သငခနဓာကိုယကို ထိနးသိမးနိုငတယဆိုပါဦးစို .. ကျနတယ လပေါငး 710 ကို သငဘယလိုကျောဖြတမလဲ.. ဒါတောငသငနေထိုငပြီးသား အနှစ 20 -40 ကို ထညမတွကရသေးတယအပြင အစားလျော ဆေးသောကလုပတယ 10 လ ရလဒ က ကိုယအတွက ဘေးထွကဆိုးကျိုးမရှိခဲဖိုကို အာမခံလိုမရနိုငတယအခြေအနေဖြစနေပြနတယ။

ဒါကြောင သငခနဓာကိုယနဲ ကျနးမာရေးအတွက မြနမြနနှင ရေရှည သငစဉးစားဖို လိုကိုလိုနေပြီဖြစသည။ သငမသိသေးတယခနဓာကိုယထိနးသိမးခြငးဆိုငရာပညာရပတွေလညး သငသိဖို လိုကိုလိုနေပြီဖြစသည။ ဒါကြောင ကျွနတောအနေဖြင အားကစားနညးပြအဖြစ လွနခဲသည 8 နှစတာကာလအတွငး ဖြတသနးရရှိခဲသည အတွေအကြုံ ဗဟုသုတများကို စုစညး၍ Online အဆီကျ နှင Fitness Course များကို () နှစတာ အချိနယူ၍ ဖနတီးနေခဲပါသည။
ကျွနတော Online အဆီကျ Fitness Course များအကြောငးကို မိတဆွေကို အသေးစိတကျွနတောပြောပြလိုမရသေးခငမှာ မိတဆွေအနေနဲ အခုမှ စတငကာ အဆီချ ဝိတချ နှင ကျနးမာရေးအတွက Fitness လိုကစားမယသူဖြစတယဆိုရင ကျွနတောရဲ " လူသစတွေအတွက ဆောငရနရှောငရန 𝐁𝐞𝐠𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐞 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 "...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.